Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
„ORLIK 2012” W MIASTECZKI-ŚLĄSKIM

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.

2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Gmina Miasteczko Śląskie.

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6. Boiska są czynne w dni robocze w godzinach pracy hali sportowej oraz w sobotę w godz. 9-17 i niedzielę 8-16.

7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

f) zaśmiecania,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) wprowadzania zwierząt,

j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.

10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

11. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

12.  W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

13. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.

14. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do pracowników hali sportowej lub w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK BULODROMU

1. Bulodrom jest czynny w godzinach pracy hali sportowej oraz w sobotę w godz. 9-17 i niedzielę 8-16.

2. Korzystanie z bulodromu jest bezpłatne.

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Zespoęłm Aspergera w ramach programu Aktywne Miasteczko Ślaskie będą prowadzić nieodpłatnie zajęcia instruktażowe z gry w petanque dla dorosłych i młodzieży w czwartki od godziny 17:00 do 18:00.

4. Z bulodromu korzystać mogą:

- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub instruktora,

- osoby fizyczne, zorganizowane grupy z zakładów pracy, instytucji, organizacji pod nadzorem instruktora,

- członkowie Stowarzyszenia,

- uczestnicy programu Aktywne Miasteczko Śląskie,

- osoby uczestniczące oraz kibice podczas organizowanych imprez.

5. Z bulodromu korzystać nie mogą osoby:

- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

- które zachowują się niewłaściwie.

6. Obowiązkiem osób korzystających z bulodromu jest:

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z kul,

- dbanie o zgromadzony sprzęt na bulodromie,

- utrzymanie czystości i porządku na obiekcie i wokół niego,

- podporządkowanie się poleceniom osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie bulodromu,

- uporządkowanie i konserwacja bulodromu po skończonej grze.

7. Przebywającym na bulodromie nie wolno:

- palić papierosów, tytoniu poza wyznaczonym miejscem,

- spożywać napojów alkoholowych,

- stosować środków odurzających,

- używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem,

- wchodzić na boisko w momencie gry.

8. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

9. Za wartościowe przedmioty pozostawione na bulodromie administrator jak również opiekun obiektu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

10. Wszelkie urazy, skaleczenia i.t.p. należy natychmiast zgłaszać obsłudze boiska.

11. Korzystanie z bulodromu możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji boiska na stronie http://boisko.miasteczko-slaskie.pl

12. Kule do gry dostępne będą u pracowników CSiR w miasteczku Śląskim ul. Sportowa 1 i udostępniane będą na czas rezerwacji bulodromu. Po zakończonej grze wypożyczający zobowiązany jest do oddania kul do gry w stanie niepogorszonym (po grze kule powinny zostać wyczyszczone w przypadku zabrudzenia).